Công ty hợp danh tiếng Anh là gì

Công ty hợp danh tiếng Anh là gì. Hãy cùng canhosunwahpearl.edu.vn tìm hiểu Công ty hợp danh tiếng Anh là gì

Công ty hợp danh (tiếng Anh: partnership) loại hình doanh nghiệp có tối thiểu 2 thành viên là chủ sở hữu, công ty có khả năng thêm nhiều thành viên góp vốn.
Công ty hợp danh dịch sang tiếng Anh là Partnership /ˈpɑ:t.nə.ʃɪp/.

Công ty hợp danh có ít nhất 2 thành viên là chủ sở hữu, cùng kinh doanh dưới một tên chung, gọi là thành viên hợp danh, chịu mọi trách nhiệm về công ty.

Công ty hợp danh còn có khả năng thêm các thành viên góp vốn, những thành viên này chỉ chịu trách nhiệm về những khoản nợ của công ty trong phạm vi số vốn họ đã góp vào.

SGV, Công ty hợp danh tiếng Anh là gì Từ vựng tiếng Anh liên quan đến công ty:

Enterprise /ˈen.tə.praɪz/: Xí nghiệp, hãng.

Corporation /ˌkɔ:.pərˈeɪ.ʃən/: Tập đoàn.

Holding company /ˈhəʊl.dɪŋ ˌkʌm.pə.ni/: Công ty mẹ.

Subsidiary /səbˈsɪd.i.ə.ri/: Công ty con.

Affiliate /əˈfɪl.i.eɪt/: Công ty liên kết.

State-owned enterprise: Công ty nhà nước.

Private company /ˌpraɪ.vət ˈkʌm.pə.ni/: Công ty tư nhân.

Joint venture company: Công ty liên doanh.

Limited liability company (Ltd): Công ty TNHH.

Joint stock company (JSC): Công ty cổ phần.

Ex: The partnership he jointly founded, is emerging as one of the leading headhunters for senior board appointments.

(Công ty hợp danh do ông ấy cùng sáng lập, đang nổi lên là 1 trong các công ty săn đầu người cho các cuộc hẹn của hội đồng quản trị cấp cao).

Ex: In particular, in some partnerships, all partners share liabilities and profits equally.

(Đặc biệt, trong 1 số công ty hợp danh, tất cả các thành viên đều chia sẻ các khoản nợ và lợi nhuận như nhau).

Bàì viết công ty hợp danh tiếng Anh là gì được soạn bởi phòng kinh doanh can ho sunwah pearl cho thue.

Xem thêm thông tin:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0913.756.339