Phiên phúc thẩm của VN Pharma và “cú rơi” của Hoàng Kiều