Nguyên phó chủ tịch nước tiếng Anh là gì

Từ nguyên phó chủ tịch nước trong tiếng Việt dịch sang tiếng Anh là gì?” Ví dụ dễ hiểu và cách gọi trong tiếng Anh của người Anh và Mỹ.

Nguyên phó chủ tịch nước tiếng Anh là Former Vice President/ Vice Chairman.

Phiên âm:

/ˈfɔː.mər vaɪs ˈprez.ɪ.dənt/ /vaɪs ˈtʃeə.mən/.

Ví dụ:

Former Vice President of the Socialist Republic of Viet Nam.

(Nguyên phó chủ tịch nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam).

Former Vice President is going to stand in for the president at tonight’s fundraiser, as the president is out of the country.

(Ngài phó chủ tịch sẽ thay mặt cho chủ tịch ở buổi gây quỹ tối nay, bởi ngài chủ tịch đang ở nước ngoài).

He is former Vice President of the United States.

(Ông ấy là nguyên phó chủ tịch của Mỹ).

Bài viết nguyên phó chủ tịch nước tiếng Anh là gì được soạn bởi canhosunwahpearl.edu.vn.

Xem thêm thông tin:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0913.756.339