Xin Thủ tướng loại PVC khỏi dự án nhiệt điện tỷ USD