Queen là gì?

Queen có nghĩa là nữ hoàng, hoàng hậu hoặc vợ của vua. Từ “queen” cũng có thể được sử dụng ẩn dụ để chỉ vị trí đứng đầu. Dưới đây là một số thành ngữ tiếng Anh, cùng với các mẫu câu minh họa và ví dụ cụ thể.

Queen (/ˈkwin/) là nữ hoàng – người phụ nữ cai trị một vương quốc; Queen theo nghĩa bóng còn được hiểu là sự đứng đầu.

Ex: The Queen of England is Elizabeth II.

(Nữ hoàng Anh là bà Elizabeth II).

Ex: The country was without a ruler atfter the queen died.

(Đất nước không có người cai trị sau khi nữ hoàng qua đời).

Ex: The rose is the queen of flowers.

(Hoa hồng là chúa của các loại hoa).

Ex: Venice the queen of the Adriatic.

(Vơ-ni-dơ là thành phố đứng đầu vùng biển A-đri-a-tich).

Ex: The queen bee will almost always be the largest bee.

(Ong chúa hầu như sẽ luôn là con ong lớn nhất).

Thành ngữ:

Queen Anne is dead!: Người ta đã biết rồi, bây giờ mới nói!

Queen of hearts: Cô gái đẹp, người đàn bà đẹp.

Queen’s Speech: (ở nước Anh) diễn văn của Nữ Hoàng trước phiên họp đầu tiên của một nghị viện mới được bầu.

To queen it: Làm như bà chúa.

Bài viết Queen là gì được soạn bởi canhosunwahpearl.edu.vn.

Xem thêm thông tin:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0913.756.339