Privacy là gì

Từ ‘Privacy’ có nghĩa là quyền riêng tư, đề cập đến quyền được bảo vệ thông tin cá nhân hoặc mối quan hệ riêng tư mà không bị buộc phải tiết lộ cho bất kỳ người khác mà không có sự đồng ý của cá nhân liên quan.

Privacy có nghĩa là quyền riêng tư, là quyền được giữ bí mật các vấn đề riêng hay các mối quan hệ mà không bắt buộc phải tiết lộ cho bất kỳ ai khác.

Ngoại trừ chính chủ nhân tiết lộ, không ai được phép xâm phạm quyền riêng tư của người khác và các vấn đề thuộc riêng về chủ sở hữu.

Một số từ vựng tiếng Anh đồng nghĩa privacy như personal, esoteric, interior, intimate, secret.

Một số mẫu câu tiếng Anh liên quan đến privacy.

Privacy isn’t negotiable.

Quyền riêng tư không thể thương lượng.

Privacy on the Internet, that’s an oxymoron.

Quyền riêng tư trên Internet, đó là một oxymoron.

Privacy is power. What people don’t know, they can’t ruin.

Quyền riêng tư là sức mạnh. Những gì mọi người không biết, họ không thể phá hỏng.

Privacy is one of the biggest problems in this new electronic age.

Quyền riêng tư là một trong những vấn đề lớn nhất trong thời đại điện tử mới này.

Three things to keep privacy, your love life, your income and your next move.

Ba điều để giữ sự riêng tư, cuộc sống tình yêu của bạn, thu nhập của bạn và bước đi tiếp theo của bạn.

Privacy is an inherent human right, and a requirement for maintaining the human condition with dignity and respect.

Quyền riêng tư là quyền con người vốn có, và là một yêu cầu để duy trì tình trạng của con người với nhân phẩm và sự tôn trọng.

I will ask you to respect my privacy, respect my decision and just respect my right to be myself.

Tôi sẽ yêu cầu bạn tôn trọng quyền riêng tư của tôi, tôn trọng quyết định của tôi và tôn trọng quyền được là chính mình của tôi.

A girl who has her limits, privacy.

Một cô gái có giới hạn, là sự riêng tư.

Bài viết privacy là gì được tổng hợp bởi canhosunwahpearl.edu.vn.

Xem thêm thông tin:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0913.756.339