Bác sĩ chuyên khoa tiếng Anh là gì

Bác sĩ chuyên khoa trong tiếng Anh được gọi là specialist và phiên âm là ˈspeʃ.əl.ɪst. Bác sĩ chuyên khoa là một chuyên gia y tế chuyên điều trị và chẩn đoán các vấn đề liên quan đến một bộ phận hoặc một lĩnh vực cụ thể trong lĩnh vực y học.

Bác sĩ chuyên khoa tiếng Anh là specialist, phiên âm ˈspeʃ.əl.ɪst. Chuyên khoa là một ngành hẹp nằm trong một khoa tùy theo mức độ phát triển mỗi quốc gia.

Sau khi hoàn tất chương trình đa khoa, bác sĩ nâng cao trình độ học vấn chuyên khoa qua việc hoàn thành thêm chương trình bác sĩ nội trú để trở thành bác sĩ chuyên khoa.

Tại Việt Nam chương trình bác sĩ nội trú còn nhiều hạn chế, sau một thời gian làm việc chuyên ngành có thể hoàn thành chương trình để trở thành bác sĩ chuyên khoa một.

Một số từ vựng tiếng Anh liên quan đến bác sĩ chuyên khoa.

Rheumatologist /ruːməˈtɒlədʒɪst/ : Bác sĩ chuyên khoa thấp khớp.

Pathologist /pəˈθɒlədʒɪst/: Bác sĩ bệnh lý học.

Oncologist /ɑːnˈkɑːlədʒɪst/: Bác sĩ chuyên khoa ung thư.

Allergist /ˈælərdʒəst/: Bác sĩ chuyên khoa dị ứng.

Proctologist /prɒk’tɒlədʒıst/: Bác sĩ chuyên khoa trực tràng.

Dermatologist /ˌdɜːrməˈtɑːlədʒɪst/: Bác sĩ da liễu.

Nephrologist /nɛˈfrɒlədʒɪst/: Bác sĩ chuyên khoa thận.

Neurologist /njʊˈrɒlədʒɪst/: Bác sĩ chuyên khoa thần kinh.

Psychiatrist /sʌɪˈkʌɪətrɪst/: Bác sĩ chuyên khoa tâm thần.

Immunologist /ɪmjʊˈnɒlədʒɪst/: Bác sĩ chuyên khoa miễn dịch.

Ophthalmologist /ˌɑːpθəˈmɑːlədʒɪst/: Bác sĩ chuyên khoa mắt.

Gastroenterologist /ˌɡæs.troʊˌen.t̬ərˈɑːl.ə.dʒɪst/: Bác sĩ chuyên khoa tiêu hóa.

Bài viết bác sĩ chuyên khoa tiếng Anh là gì được tổng hợp bởi canhosunwahpearl.edu.vn.

Xem thêm thông tin:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0913.756.339