Tổng cục Hải quan khẳng định xe Audi phục vụ APEC chưa được bán