Ông Lý Xuân Hải và bài toán mất cân đối tài chính của công ty Bầu Đức