Nghị quyết xử lý nợ xấu có hiệu lực, cổ phiếu “vua” vẫn… đỏ sàn