Hàng tỷ USD rót vào công nghiệp chế biến, chế tạo ở Việt Nam