Bộ Tài chính: Đề xuất dự kiến thuế thu nhập cá nhân sẽ giảm?