Giao dịch tiếng Anh là gì

Trong tiếng Anh, giao dịch được gọi là ‘deal’, phiên âm là ‘diːl’. Nhiệm vụ của giao dịch là tương tác trực tiếp với khách hàng để thực hiện các yêu cầu trong khả năng và nhiệm vụ, cung cấp dịch vụ tốt nhất cho họ.

Giao dịch tiếng Anh là deal, phiên âm là diːl. Công việc của giao dịch là tiếp xúc với trực tiếp với khách hàng nhằm thực hiện các yêu cầu trong khả năng, nhiệm vụ và cung cấp dịch vụ tốt nhất đến khách hàng.

Từ vựng tiếng Anh liên quan đến giao dịch.

Duty /ˈdʒuː.ti/: Nghĩa vụ.

Agreement /əˈɡriː.mənt/: Hợp đồng.

Ownership /ˈoʊ.nɚ.ʃɪp/: Quyền sở hữu.

Owner /ˈəʊnə(r)/: Chủ sở hữu.

Hand over /hænd ˈoʊ.vɚ/: Bàn giao.

Representativer /ˌrɛprɪˈzɛntətɪv/: Người đại diện.

Joint investment /dʒɔɪnt ɪn ˈvest.mənt/: Cùng đầu tư.

Responsible /rɪˈspɑːn.sə.bəl/: Chịu trách nhiệm.

Transaction setting /trænˈzæk.ʃən ˈset.ɪŋ/: Xác lập giao dịch.

Join transaction /dʒɔɪn trænˈzæk.ʃən/: Tham gia giao dịch.

Transaction validity /trænˈzæk.ʃən ˈvæl.ɪd/: Hiệu lực giao dịch.

Các bước giao dịch trong kinh doanh.

Người mua đề nghị người bán báo giá cả và các điều kiện để mua hàng. Chi tiết hàng hóa gồm tên hàng, số lượng, thời gian giao hàng mong muốn, phương thức thanh toán, điều kiện giao hàng.

Chào hàng là lời đề nghị ký kết hợp đồng giao dịch xuất phát từ phía người bán về một loại hàng hóa nào đó cho một hoặc một số người trong một khoảng thời gian nhất định.

Đặt hàng là lời đề nghị ký kết hợp đồng giao dịch của người mua trên cơ sở chào hàng của bên bán đưa ra. Nội dung của một đơn đặt hàng gồm tên hàng, chất lượng, số lượng, giá, thời hạn giao hàng.

Xác nhận là sự xác nhận các kết quả đạt được của 2 bên mua và bán sau khi đã thống nhất các điều kiện giao dịch.

Bài viết giao dịch tiếng Anh là gì được tổng hợp bởi Canhosunwahpearl.edu.vn.

Xem thêm thông tin:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0913.756.339