Điều lệ công ty tiếng Anh là gì

Cụm từ điều lệ công ty” trong tiếng Anh dịch sang tiếng Việt là “Company Bylaws”.

Điều lệ của công ty tiếng Anh là company’s charter/ corporate charter.

Phiên âm: /ˈkʌm.pə.ni ˈtʃɑː.tər/, /ˈkɔː.pər.ət ˈtʃɑː.tər/.

Đây là một bản thỏa thuận giữa những người sáng lập công ty với các cổ đông và giữa các cổ đông với nhau.

Điều lệ công ty được ví như một bản “hiến pháp” thu nhỏ của mỗi công ty được xây dựng trên nguyên tắc tự nguyện qua các cuộc họp, đàm phán và thảo luận.

Ví dụ minh họa thường sử dụng trong bản điều lệ công ty:

The company cannot alter its corporate charter so that its shareholders may be paid in stock rather than cash.

(Công ty không thể thay đổi điều lệ công ty để các cổ đông có thể được thanh toán bằng cổ phiếu thay vì bằng tiền mặt).

Excercise other rights prescribed in the Law on Enterprises and the Company’s charter.

(Các quyền khác theo qui định của luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty).

Bài viết điều lệ công ty tiếng Anh là gì được soạn bởi canhosunwahpearl.edu.vn.

Xem thêm thông tin:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0913.756.339