Đề xuất tăng thuế GTGT: Có lợi trước mắt, thất thu về sau