Cục trưởng chống tham nhũng nói về sai phạm của Thứ trưởng Kim Thoa