Tín dụng nông nghiệp CNC: Cần sự phối hợp của các bộ ngành