Tập huấn tiếng Nhật là gì

Tập huấn trong tiếng Nhật được gọi là トレーニング (toreeningu), đây là quá trình đào tạo và rèn luyện những người mới. Tập huấn nhằm mục đích nâng cao kiến thức và kỹ năng của cán bộ, công nhân viên, và đó là một hoạt động quan trọng không thể thiếu trong tổ chức.

Tập huấn tiếng Nhật là トレーニング, đọc là tore-ningu, là từ để chỉ sự huấn luyện, hướng dẫn nhằm nâng cao kĩ năng, nghiệp vụ.

Tập huấn viên là người giúp cho người học nhớ chứ không phải là người giảng những gì mình biết.

Quá trình tập huấn hướng tới kết quả là người học làm được, không phải chỉ dừng lại ở nói được.

Một số từ vựng tiếng Nhật liên quan đến tập huấn:

教育 (きょういく – kyouiku): giáo dục, đào tạo

錬成 (れんせい – rensei): huấn luyện

訓練 (くんれん- kunren): huấn luyện, dạy bảo

稽古 (けいこ- keiko): khổ luyện

練習 (れんしゅう- rensyuu): luyện tập

Một số câu ví dụ tiếng Nhật liên quan đến tập huấn:

ITの倫理に関する教育.

Eti no rinri ni kansuru kyouiku.

Giáo dục liên quan đến lý thuyết công nghệ thông tin.

教育・研究業績の評価.

Kyouiku kenkyuugyouseki no hyouka.

Đánh giá thành tích giáo dục và nghiên cứu.

きちんとした正式の訓練

Kichintoshi ta seishiki no kunren.

Hướng dẫn nghi lễ một cách cẩn thận.

練習[訓練]すれば技能を磨くことができる。

Rensyuu( kunren) sureba gi nou o migaku koto ga dekiru.

Nếu luyện tập thì khả năng của bạn sẽ trở nên thuần thục hơn.

実際の会話形式での練習.

Jissaino kaiwake shiki deno rensyuu.

Thực hành phương pháp hội thoại trực tiếp.

Bài viết tập huấn tiếng Nhật là gì được tổng hợp bởi canhosunwahpearl.edu.vn.

Xem thêm thông tin:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0913.756.339