Quảng Bình: Thuê một tập đoàn Hoa Kỳ lập quy hoạch phát triển