Ông Trịnh Xuân Giới giải trình về tài sản liên quan đến Trịnh Xuân Thanh?