Ô tô đại hạ giá: Làm thế nào để nhận biết xe tồn kho?