Chủ tịch TCT HUD không trong quy hoạch vẫn muốn làm bí thư?