NHNN nói về đề xuất xếp hạng ngân hàng thuộc thông tin “vùng cấm”