Ngày hội tuyển dụng tiếng Anh là gì

Ngày hội tuyển dụng trong tiếng Anh gọi là “recruitment day,” phiên âm là rɪˈkruːt.mənt deɪ. Đây là một trong những sự kiện được các sinh viên đặc biệt chờ đợi, nơi mà họ có cơ hội tiếp cận với việc làm một cách nhanh chóng và hiệu quả.

Ngày hội tuyển dụng tiếng Anh là recruitment day, phiên âm là rɪˈkruːt.mənt deɪ. Quy trình tuyển dụng tại ngày hội sẽ nhanh chóng và hiệu quả hơn khi doanh nghiệp có cơ hội được gặp gỡ, trao đổi, học hỏi kinh nghiệm từ những công ty khác, đồng thời quảng bá thương hiệu rộng rãi đến cộng đồng.

Từ vựng tiếng Anh liên quan đến ngày hội tuyển dụng.

Undertake /ʌndəˈteɪk/: Đảm nhiệm.

Interview /ˈɪntəvju/: Buổi phỏng vấn.

Appointment /əˈpɔɪntmənt/: Cuộc hẹn.

Employer /ɪmˈplɔɪə/: Người tuyển dụng.

Candidate /ˈkandɪdət/: Ứng cử viên.

Vacancy /veɪ.kən.si/: Vị trí chức vụ còn trống.

Job description /dʒɒb dɪˈskrɪpʃən/: Mô tả công việc.

Career objective /kəˈrɪə əbˈdʒɛktɪv/: Mục tiêu nghề nghiệp.

Education level /edʒ.ʊˈkeɪ.ʃən lev.əl/: Trình độ học vấn.

Collaborate skills /kəˈlæb.ə.reɪt skɪl/: Kỹ năng hợp tác.

Job advertisement /dʒɒb ədˈvɜː.tɪs.mənt/: Quảng cáo việc làm.

Mẫu câu tiếng Anh dùng trong tuyển dụng.

Describe a difficult work situation.

Hãy mô tả một tình huống làm việc khó khăn của bạn.

How do you handle stress and pressure in job?

Bạn làm thế nào để giải quyết những mệt mỏi và áp lực trong công việc?

What ways do you manage your time well?

Bạn quản lý thời gian của mình theo những cách nào?

When can you commence employment with us?

Khi nào bạn có thể bắt đầu làm việc với chúng tôi?

How do you make important decisions in job?

Làm thế nào để bạn đưa ra các quyết định quan trọng trong công việc?

Bài viết ngày hội tuyển dụng tiếng Anh là gì được tổng hợp bởi canhosunwahpearl.edu.vn.

Xem thêm thông tin:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0913.756.339