Long An đặt mục tiêu vào top 10 năng lực cạnh tranh