Hà Nội: Nguồn cung căn hộ đạt ngưỡng cao nhất 5 năm qua