Đình chỉ một lãnh đạo PVN và cho Sabeco bổ sung thêm 2 phó tổng