“Bóc” doanh thu bán tái thuê máy bay, tình hình tài chính Vietjet Air thế nào?