Báo ngoại mê mẩn nhà ống “đẹp từng cen-ti-mét” ở Sài Gòn