Xăng RON 95: Không cố tình “lờ” để các doanh nghiệp tự làm giá