TS.Vũ Thành Tự Anh: WB đã quen tô hồng bức tranh kinh tế Việt Nam?