Đi sau trong phát triển năng lượng tái tạo là lợi thế của Việt Nam