TS. Trần Đình Thiên: “Sau hiệu ứng Jack Ma là trách nhiệm của Bộ Công thương”