Con số của chúng tôi: 75.000 tỷ đồng nhập khẩu xăng dầu