Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng nói về khách sạn của ông Lê Thanh Thản