Tính thanh khoản của Sunwah Pearl được cam kết do các tính chất nào?