“Thủ tướng tái lập Tổ tư vấn là tín hiệu tốt đối với sự phát triển”