Thủ tướng có quyết định về 12 dự án thua lỗ ngành Công Thương