Sốc: Dự đoán của Jeff Bezos từ 18 năm trước đã trở thành hiện thực