Sale Contract là gì ? Ðiều kiện hiệu lực của hợp đồng mua bán quốc tế