Ông Lý Xuân Hải nói về việc bén duyên với lĩnh vực tơ lụa