OceanBank hoàn thành việc đàm phán với đối tác nước ngoài