Nhà đầu tư mất kiên nhẫn với cổ phiếu thủy sản Hùng Vương, Vĩnh Hoàn