Nghịch lý: Việt Nam có 63 tỉnh thành, mỗi tỉnh một nền kinh tế