NovaLand: Lợi nhuận giảm 70%, lãi đến từ việc đánh giá lại tài sản