Ngành mía đường “kêu cứu”  vì không bán được 1kg nào