Long An: Gà, thanh long xuất ngoại là 2/10 sự kiện nổi bật trong năm