HAGL đặt mục tiêu lãi 552 tỷ đồng, giảm nợ 5.000 tỷ đồng