Green Bay Garden: Định hướng ý tưởng xây dựng thống nhất từ kiến trúc đến quy hoạch