Giữ nguyên giá trị doanh nghiệp đến thời điểm bán cổ phần của VTVcab